Natječaj! Stipendije učenicima i studentima 2019./2020.

NATJEČAJ

ZA DODJELU STIPENDIJA ZA 2019./2020. ŠKOLSKU/AKADEMSKU GODINU

ZA UČENIKE SREDNJIH ŠKOLA I STUDENTE OBOLJELE OD HEMOFILIJE, VON WILLEBRANDOVE BOLESTI ILI DRUGOG OBLIKA POREMEĆAJA ZGRUŠAVANJA KRVI,

A KOJI SU ČLANOVI DRUŠTVA HEMOFILIČARA HRVATSKE

 

 

 

I. OPĆI PODACI

Društvo hemofiličara Hrvatske (u daljnjem tekstu: DHH) dodjeljuje stipendije učenicima srednjoškolskog obrazovanja i studentima za 2019./2020. školsku/akademsku godinu

Natječaj se objavljuje na web-stranici DHH-a www.dhh.hr  

II. UVJETI ZA DODJELU STIPENDIJA

Pravo natjecanja za stipendiju imaju učenici srednjoškolskog obrazovanja i redoviti studenti na dodiplomskim sveučilišnim studijima, diplomskim sveučilišnim studijima, integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima, kratkim stručnim studijima, preddiplomskim stručnim studijima i specijalističkim diplomskim stručnim studijima, a koji zadovoljavaju sve sljedeće uvjete:

 • članovi su Društva hemofiličara Hrvatske
 • državljani su Republike Hrvatske
 • školuju se u Republici Hrvatskoj i imaju status učenika srednje škole ili redovitog studenta
 • oboljeli su od hemofilije, von Willebrandove bolesti ili drugog poremećaja zgrušavanja krvi
 • ne primaju stipendiju ili druge novčane potpore za školovanje odobrene od nekog drugog subjekta.

Članstvo u DHH-u utvrdit će se uvidom u Bazu članova DHH-a, a za ostale uvjete potrebno je priložiti dokaze.

III. KRITERIJI ZA DODJELU STIPENDIJA

Stipendije se dodjeljuju s ciljem poticanja izvrsnosti u obrazovanju prema sljedećim kriterijima:

1. Kriteriji za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola:

 • opći uspjeh u prethodnoj godini obrazovanja
 • pohađanje druge srednje škole (glazbene, plesne i dr.) uz redovitu srednju školu
 • sudjelovanje i uspjeh na natjecanjima
 • osvojene nagrade
 • zdravstveni status.

2. Kriteriji za dodjelu stipendija studentima:

 • opći uspjeh u prethodnoj godini obrazovanja
 • osvojene nagrade
 • zdravstveni status.

IV. DOKAZI O ISPUNJAVANJU UVJETA I KRITERIJA

1. Dokazi o ispunjavanju uvjeta i kriterija za učenike srednjih škola:

 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice)*
 • potvrda o upisu u školu u tekućoj školskoj godini*
 • pisana izjava punoljetnog učenika, odnosno roditelja/staratelja malodobnog učenika, da učenik nema već odobrenu novčanu potporu za školovanje od nekog drugog subjekta*
 • prijepis ocjena ili ovjerena preslika svjedodžbe za prethodno završenirazred*
 • potvrda o upisu u drugu školu (glazbenu, plesnu i dr.) uz redovitu srednju školu
 • diploma ili druga službena potvrda nadležnog tijela o sudjelovanju i uspjehu na natjecanjima
 • uvjerenje o dodijeljenoj nagradi
 • potvrda liječnika hematologa iz Centra za hemofiliju KBC-a Zagreb o vrsti i težini bolesti*.

Napomena: Dokumenti označeni zvjezdicom (*) obavezno se moraju priložiti Prijavnom obrascu. i

2. Dokazi o ispunjavanju uvjeta i kriterija za studente:

 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice)*
 • potvrda o upisu u redoviti studijski program u akademskoj godini za koju se student natječe*
 • pisana izjava studenta da nema zaključen ugovor o stipendiranju s drugim stipenditorima*
 • prijepis ocjena ili ovjerena kopija indeksa za prethodnu godinu studija*
 • uvjerenje o dodijeljenoj nagradi
 • potvrda liječnika hematologa iz Centra za hemofiliju KBC-a Zagreb o vrsti i težini bolesti*.

Napomena: Dokumenti označeni zvjezdicom (*) obavezno se moraju priložiti Prijavnom obrascu.

V. BROJ I IZNOS STIPENDIJA

Konačni broj stipendija određuje Povjerenstvo za dodjelu stipendija sukladno pristiglim prijavama i raspoloživim sredstvima za  školsku/akademsku godinu 2019./2020. Ukupno vrijeme stipendiranja je deset mjeseci.

Visina stipendija iznosi:

 • za učenike srednjih škola 500,00 kuna mjesečno
 • za studente 1.000,00 kuna mjesečno.

VI. NAČIN PRIJAVE, NAZIV I ADRESA TIJELA KOJEMU SE PODNOSE ZAHTJEVI

Prijava mora sadržavati popunjen Prijavni obrazac koji se može preuzeti na web-stranici DHH-a (www.dhh.hr) te svu dokumentaciju koja je ovim Natječajem propisana a koja se odnosi na kandidata. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Dokumentacija se dostavlja u roku od 15 dana od dana objave Natječaja na web-stranici DHH-a i elektroničkim putem na mail adresu: info@dhh.hr i u pisanom obliku na adresu: Društvo hemofiličara Hrvatske, Centar za hemofiliju, Kišpatićeva 12, 10000 Zagreb - s naznakom ”Natječaj za stipendije”. (Napomena: Obavezno poslati na obadva načina, dakle i skeniranu cjelovitu dokumentaciju e-mailom, ali i tiskanu verziju običnom poštom).

VII. ZAVRŠNE ODREDBE

Povjerenstvo za dodjelu stipendija objavit će listu kandidata kojima je stipendija odobrena na web stranici DHH-a u roku od 30 dana od završetka Natječaja.

S korisnikom ili zakonskim zastupnikom malodobnog korisnika zaključuje se Ugovor o stipendiranju.

U slučaju eventualnih nejasnoća u svezi s Natječajem obratiti se na mail: info@dhh.hr